Board logo

標題: 經典笑話:陋室銘 [打印本頁]

作者: ixcrtiwws5968    時間: 2013-2-26 05:00     標題: 經典笑話:陋室銘

生不在憂,有錢則靈。
分不在高,六十則行。
斯是陋室,襯校德性。
道理空洞洞,混淆亂乾坤。
談笑有蚊聲,往來無女生。
可以赤條條,閱金庸。
無陽光之惠顧,實有損吾身心。
南陽豬歌廬,西蜀雞瘟亭。
逢人約:救吾男生!
歡迎光臨 ☆anystar☆流行在綫 (http://wicl.info/) Powered by Discuz! 7.0.0